Onderzoek & observatie

Pedagogisch- didactisch onderzoek

Sgatkits verzorgt grondig pedagogisch-didactisch onderzoek. Dat kan breed maar ook toegespitst zijn op een bepaald vakgebied. Sgatkits verricht onderzoek naar:

 • Technisch lezen
 • Begrijpend lezen
 • Spelling
 • Werkwoordspelling
 • Rekenen

Naast niveaubepaling (het verzamelen van productmatige gegevens) wordt er door Sgatkits ook procesanalyse toegepast. Hierbij wordt gekeken naar de manier waarop een leerling een taak aanpakt, hoe de concentratie is, welke strategie er wordt gehanteerd en wat voor soort fouten er worden gemaakt. Ook krijgt Sgatkits al gauw een beeld van het zelfvertrouwen van een kind.

Diagnostisch gesprek

Het voeren van een diagnostisch gesprek is vaak van onschatbare waarde. Hierbij wordt gesprek gevoerd met de leerling en krijg ik als RT’er inzicht over wat er in het kind omgaat tijdens het maken van een taak en hoe ik als professional zo goed mogelijk kan aansluiten bij de leerbehoeften van het kind om tot optimale resultaten te komen. Het gaat o.a. over:

 • Wat het kind moeilijk vindt; wat het kind goed vindt gaan
 • Wat het kind fijn en uitdagend vindt om te doen
 • Hoe het kind bepaalde opdrachten aanpakt
 • Hoe het kind het onderwijs in een bepaald vak beleeft
 • Wat het kind motiveert
 • Waar het kind hulp en begeleiding bij wil
 • Hoe je het kind verder kunt helpen

Het gesprek kan middels woorden plaatsvinden maar ook via tekeningen en het opschrijven van woordjes. Er wordt door een open houding goed afgestemd op het kind en er wordt ook gelet op non verbale communicatie zoals lichaamstaal en oogcontact.

Observatie

Door het observeren van een kind in een bepaalde situatie kan ik veel extra informatie verzamelen. Observatie kan tijdens onderzoek en RT maar Sgatkits kan ook in een andere setting observeren zoals op school in de klas , op de speelplaats of thuis. Het doel is zoveel mogelijk informatie te verzamelen zodat er nog beter tegemoet kan worden gekomen aan de hulpvraag van kind en/of ouders. Een observatie bestaat uit enkele stappen:

 • Doelbepaling
 • Observeren, kijken, registreren
 • Analyseren, interpreteren, beoordelen
 • Rapporteren (mondeling of schriftelijk)

Vervolgens kan er een activiteit of aanpak worden gepland. Wanneer deze wordt uitgevoerd kan er weer naar de situatie gekeken worden (observeren, kijken, registreren, analyseren, interpreteren) en worden het eerder gestelde doel en de aanpak geëvalueerd.

Bij mij gaat het vooral om de MEERWAARDE van onderzoek of observaties. Dus niet “testen om te testen” maar er héél veel waarde uit halen en dit bespreken met jullie als ouders, jullie kind of school. Ook zet ik die info om naar acties voor mijn handelingsplan en de doelen die we stellen!